Opvoedingsproject

In Vrije basisschool De Kameleon...

 

I       Het PORTRET van onze school

Net buiten de stad en toch heel landelijk, langs de weg Hasselt – Alken, ligt St.-Lambrechts-Herk. Iets buiten het centrum achter één van de oudere gebouwen is een heel nieuwe school gebouwd. Van oorsprong waren we twee scholen: een jongens- en een meisjesschool. Door uitbreiding van het leerlingenaantal en veroudering van de gebouwen, werd een nieuwe school gebouwd. In afwachting van de nieuwe bouw werden onze klassen verspreid over 3 vestigingen. Sinds maart 2017 zitten we nu eindelijk met zijn allen op één campus. Een heel nieuwe situatie met nieuwe kansen en uitdagingen.

Tot voor kort kwamen leerlingen vooral uit het dorp, vaak zijn hun ouders hier ook reeds naar school geweest. Ook mensen buiten het dorp kiezen voor onze school omdat ze op hun weg ligt naar de stad. De instroom is de laatste jaren diverser geworden, een afspiegeling van de maatschappij. 

‘Kameleon’ is de naam waarmee we willen aangeven dat wij staan voor kleurrijk  onderwijs waar iedereen anders mag zijn. Vroeger heetten we ’t Schelleke, verwijzend naar het kinderklokje uit de parochiekerk. Het werd geluid bij een geboorte of overlijden van een kind. De naam Kameleon werd na een wedstrijd uitgekozen en geeft aan dat we willen inzetten  op veelzijdigheid, flexibiliteit en differentiatie. De groter wordende verschillen tussen kinderen, stelt ons voor de uitdaging om meer zorg op te nemen voor steeds meer kinderen. 

Onze nieuwe gebouwen en onze nieuwe speelplaats bieden heel wat nieuwe kansen: meer visueler lesgeven met digiboards, tussenklasruimtes, … Wij zijn nog niet uitgebouwd, nieuwe projecten voor de kleuterklassen staan nog op stapel. Op dit moment missen we een parking, die onze schoolomgeving veiliger zou kunnen maken.

Onze nieuwe gebouwen en onze nieuwe speelplaats bieden heel wat nieuwe kansen: meer visueler lesgeven met digiboards, tussenklasruimtes, … Wij zijn nog niet uitgebouwd, nieuwe projecten voor de kleuterklassen staan nog op stapel. Op dit moment missen we een parking, die onze schoolomgeving veiliger zou kunnen maken. 

Ook voor ons team is dit nieuw gebouw wennen: wij komen van 3 vestigingsplaatsen en leren nu samen werken en leven als één school, een hele uitdaging. Ons team is heel divers: verschillende leeftijden, verschillende mensen overwegend vrouwelijk: slechts 3 mannen op 30 vrouwen. Er liggen heel wat uitdagingen: groeien als één team, kleuter en lager, groeien in een open communicatie, verder werken aan verbouwing en vernieuwing, leren werken met het nieuwe leerplan ZILL,… Gelukkig staat ons team open voor vernieuwing en voor bijscholingen bv  Taal aan zet, binnenklasdifferentiatie, muzische vorming, aandacht voor hoogbegaafde leerlingen, …..

Als dorpsschool voelen wij een sterke verbondenheid met de parochie. In onze parochiegemeenschap leeft een groot samenhorigheidsgevoel. Wij hebben contact met verschillende verenigingen, met jeugdbewegingen, de parochiezalen Elckerlyck… 

Wij werken samen met CLB, met de buitenschoolse opvang die gelukkig heel vlakbij ligt. 

Ouders zijn door de ouderraad betrokken bij de school. Bij de bouw en verhuis konden wij rekenen op helpende handen. Leesouders en -grootouders werken mee in kleuter en lager, al vermindert hun aantal wel elk jaar. 

De ‘Kameleon’ behoort tot de scholengemeenschap ‘De Zevensprong’ en is zo verbonden met zeven andere Hasseltse scholen. Op nog grotere schaal zijn wij een deel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

II Een goede en open communicatie en samenwerking als basis voor het samen school maken.

Wij willen als team samen school maken omdat een goede, brede communicatie en intensieve samenwerking tussen collega’s kan bijdragen tot beter onderwijs en meer leerkansen voor kinderen. Samen staan we sterker, weten we meer en kunnen we elkaar ondersteunen. Op die manier maken we samen school en hebben de kinderen hier alle baat bij. 

Het vraagt van ons dat we tijd maken om de samenwerking te laten groeien. Dat de wil er is om te overleggen, leuke ideeën te delen en te leren van elkaar. Belangrijk is dan ook dat we luisteren naar elkaar, interesse tonen voor elkaar en openstaan voor andere meningen. Motivatie en inzet, flexibiliteit en geduld, beleefd en vriendelijk zijn, staan daarbij voor ons voorop om samen tot oplossingen en beslissingen te komen.

Wij willen samen met ouders school maken omdat betrokken en goed geïnformeerde ouders bijdragen tot een betere, totale ontwikkeling van het kind. Als je samen aan iets werkt, wordt dat meer gedragen. Samen willen, is ook samen kunnen. 

Dit vraagt van ons én onze ouders dat we openstaan voor contact, openstaan om te luisteren naar ieders verhaal en begrip tonen. Belangrijk daarbij is dat er wederzijds respect is en dat we tijd maken voor elkaar om tot een goede samenwerking te komen.

Wij willen samen met externen school maken omdat de vakkennis van externen een verrijking én ondersteuning is voor zowel de leerkracht als de leerling. Door de expertise van externen kunnen we de zorg voor onze kinderen uitbreiden en verdiepen, waardoor het welbevinden van hen vergroot. De wisselwerking met allerlei instanties en verenigingen creëert een breder draagvlak. De school reikt immers verder dan het eigen terrein. We willen ons positief profileren in de leef- en geloofsgemeenschap. 

Het vraagt van ons om open te staan en respect te hebben voor elkaars expertise. Samen zoeken naar oplossingen, duidelijke afspraken en concrete hulp komt de samenwerking én de kinderen ten goede. 

Aanwezig zijn bij de ander in zijn situatie, dat is de sleutel. 

Teambuilding
Weekkalender
Personeelsvergadering
Kameleonpalet
Leraarskamer
Babbel
Mail
Werkgroepen
Overlegmomenten
Zorgschriftjes
Whatsapp
Koffiepauze
Wandelgangen
Kerstfeestje
Afsluiten maand/schooljaar
Voor en na de lessen
Nieuwsbrief
Oudercontact
Gesprekken
Meedoen in de klas
Via agenda
Grootouderfeest
Ouderraad
Schoolraad
Website
Open-klas-dag
Volgschriftje
Rapportbespreking
Schoolfeest
Infoavonden
Verenigingen
GON-begeleiders
CLB
Logopedisten
Stagiaires
Ondersteuningsnetwerk
Psychologen
MDO
Natuurpunt
TOBO (techniek)
Ouders in de klas
Opvang
Parochie

Interventies en acties opzetten zijn zeer belangrijk en ook oog hebben voor het gehele proces. Waar willen we naartoe? Hoe willen we daar geraken? Wat doen we eerst? Hoe gaan we hier samen aan werken? En dit alles in communicatie met elkaar.

 

III Elk kind op de eerste plaats

In een rijke leeromgeving optimale leer- en ontwikkelkansen bieden

Zoals kinderen zijn…

Wat is een kind? Waarin bestaat het kind-zijn van een kind? Wat is eigen aan kinderen? Wat zien wij als wij onze kinderen zien? En hoe willen we daar dan op inspelen en aan elk kind optimale leer- en ontwikkelkansen bieden?

Een kind is uniek. Het wil zich goed en begrepen voelen, graag gezien worden. Het wil erbij horen, gehoord worden en aandacht krijgen, over z’n ervaringen vertellen. Het wil warmte en zich thuis voelen. Het is soms meer of minder sociaal. Een kind is behulpzaam, enthousiast, blij, soms is het hulpeloos, verdrietig of zelfs agressief. Het wil z’n talenten ontdekken en laten zien aan anderen. Een kind zoekt z’n plaats in de groep en op school.

We hebben oog voor en werken aan de totale ontwikkeling van het kind. Een kind is immers veel meer dan het cognitieve aspect. We werken rond alle leergebieden, laten de talenten van kinderen aan bod komen en investeren in de sociale omgang met elkaar. Zich goed voelen is de basis van leren. We leren door te ervaren. ‘Al doende leert men’. Kinderen worden hierdoor gelukkiger. Hoofd, hart en handen verdienen onze aandacht. En we passen ons aanbod daaraan aan. Zodat onze kinderen met een open geest in de wereld kunnen staan.

Het komt erop aan open te staan, te ontvangen,
te luisteren en te delen.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat kinderen pas
aan ‘leren’ kunnen beginnen wanneer hun geest openstaat,
ze zich aanvaard voelen en begrepen.
Daar moet tijd voor gemaakt worden.

Een kind wil zich ontwikkelen, leren/bijleren en daar de tijd voor krijgen die het nodig heeft. Een kind wil geholpen worden, van elkaar en anderen leren. Het wil het altijd goed doen en tonen wat het al kan. Een kind wil zichzelf (kunnen) zijn.

Ontwikkeling verloopt altijd met vallen en opstaan. Een kind zal en mag vallen. Het kind mag en kan terug opstaan, op zijn manier. We geven steeds nieuwe kansen! Een kind, kind laten zijn, zich laten ontwikkelen op zijn tempo met ook de juiste sturing. Als een kind zich goed voelt kan het leren. Kinderen leren dat fouten maken mag. Durven doen en ontdekken, kansen durven grijpen en wanneer het mislukt op een andere manier opnieuw proberen.

Daarom vinden we het belangrijk om sterk in te zetten op differentiatie. 

(verschillende) Instructie
Miniklas
Zelfstandig werken
Onder leiding van een coach
Tutorlezen
Sterk rekenwerk
WO-box
Aangepast werk/oefeningen
Aangepast speelgoed

Elk kind groeit immers op zijn eigen tempo en niveau. Het heeft zijn eigen ritme en een andere aanpak nodig om te (kunnen) ontwikkelen. Elk kind is uniek. We willen kijken naar het totale kind en op alle vlakken groei realiseren vanuit de noden van het kind. We dagen het uit om tot leren te komen om zo succeservaringen te kunnen opdoen. Dit verhoogt de betrokkenheid en het welbevinden. Het motiveert en enthousiasmeert het kind, het voelt zich goed in z’n vel. We willen elk kind zo veel mogelijk leerkansen geven. 

Sprint voorleessoftware
Remediëringsgroepjes
Bingel
Zorgcontinuüm
ONW-begeleiding
Ondersteuningsjuffen

Regelmatig werken we klasdoorbrekend, zetten gezamenlijke activiteiten op of werken samen schoolprojecten uit. De kinderen krijgen dan de kans om samen te werken met kinderen van een andere leeftijdsgroep. Ze kunnen op die manier ook leren zorgen voor elkaar. Dit komt de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen ten goede. Kinderen én leerkrachten leren van elkaar. We maken samen school, er ontstaat meer samenhorigheid.

Elke mens, elk kind heeft een onvervangbare uniciteit. Ieder leven is een enig wonder.
Iedereen is uniek, we moeten elkaar aanvaarden en respecteren in ons ‘zijn’.
Kinderen leren aanvaarden dat ze uniek zijn, dat anders zijn mag, dat dat je net speciaal maakt. Daar mag je juist trots op zijn.

Een kind is soms talig heel sterk of juist zwak of anderstalig. Toch houdt elk kind van verhalen. Het kan een leervoorsprong of –achterstand hebben. Het kan soms niet alle mogelijkheden van thuis uit hebben, kansarm zijn. Een kind kan gehoor- of visueel beperkt zijn of een gedragsprobleem hebben. Dan is er nood aan (sociale) handvaten. Elk kind heeft een eigen rugzakje, een eigen identiteit.

We investeren bij ons op school extra op taalondersteuning. Taal is immers de basis om te kunnen leren en om elkaar te begrijpen. We vinden het dan ook belangrijk dat kinderen de schooltaal goed onder de knie hebben. Sommige (anderstalige) kinderen hebben hierbij nood aan extra hulp, zodat ze leren communiceren met elkaar en hun eigen verhaal kunnen vertellen, hun spreekangst overwinnen ook. Pas dan kunnen we elk kind meenemen in de beleving van een thema en in de leerstof. Op die manier proberen we er samen met de ouders voor te zorgen dat de kinderen mee kunnen op school en in de wereld.

Taal aan Z
Mindmap
Woordveld
Beeldwoordenboek
Schooleigen bieb
Klasbieb
Tutorlezen
Spreekbeurt
Boekbespreking
Kringmomenten
Niveaugroepen spelling
Ondersteuningsuren
Werkgroep taalbeleid…

Zien en geloven dat elk kind bemind is. Nog voor het iets getoond of gepresteerd heeft.
Elk kind welkom heten en er voor openstaan, zonder dat je de achtergrond weet. Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen en zich geliefd en aanvaard voelen in de klas, op school. Als ze zich goed voelen, zullen ze zich goed kunnen ontwikkelen.

Een kind is leergierig en nieuwsgierig. Het wil de wereld zien en ontdekken, buiten de schoolmuren kijken. Het houdt van uitdaging en afwisseling. Een kind kan verwonderd en dankbaar zijn. Het is heel creatief en heeft veel fantasie. Het is spontaan en speels, wil ook spelen en zich uitleven. Het kan hyperactief of hoog sensitief zijn, wil zich ook graag inleven in een ander. Het houdt van gezelligheid. 

Kinderen zijn heel verschillend.

Experten in de klas
Experimenteerbakken
Ontdekbakken
Concreet materiaal
Zelf opzoeken
Zelfontdekkend leren
Exploratietochten
Zeeklassen
Avonturenklas
Natuurklassen
Sportklassen
Markt
Literair museum
Verkeerspark
Ziekenhuis
Bos
Bakker
Brood bakken
Tandartsbezoek
Schaatsen
Stadsbezoek Hasselt
Padden overzetten
Honden in de klas
Provinciehuis
Circus
Brandweer

Al handelend, ontdekkend, explorerend,… kunnen de kinderen hun leefwereld ontdekken met al hun zintuigen. Kinderen leren daaruit beter dan dat we alles voorkauwen. Ze worden meer geprikkeld, het zorgt voor afwisseling. De betrokkenheid en het enthousiasme van kinderen wordt groter. We kunnen de werkelijkheid nooit zo realistisch weergeven in de klas als in de werkelijkheid zelf. Wat ze zelf ontdekken, onthouden ze beter. Alles wat je hebt meegemaakt, blijft hangen. Daarom vinden we het ook belangrijk om de wereld in de klas te halen en op regelmatige basis op leeruitstap te gaan. We brengen de wereld korter bij de kinderen, zo kunnen ze op een andere, levensechte manier er kennis mee maken. We zorgen voor een gevarieerd aanbod, inspelend op hun interesses, over de schooljaren heen. Steeds met oog voor het sociale en het cognitieve, de totale ontwikkeling van elk kind. 

 

De wereld, de werkelijkheid is een onuitputtelijk wonder.
Er is zoveel te (ver)kennen, altijd opnieuw. Het blijft een mysterie.
Het ontdekken van de hele wereld, kan je hele leven duren. De nieuwsgierigheid om te gaan ontdekken moet aangewakkerd en aangemoedigd worden en is een voorbeeld van hoe je kan blijven bijleren over alles.

 

Een kind is mondig, kritisch. Het houdt van rust en heeft nood aan grenzen en structuur, een veilige leeromgeving.

Daarom willen we er voor zorgen dat een kind enerzijds zijn eigenheid kan bewaren en willen we vertrekken vanuit zijn talenten. Anderzijds willen we het toch ook de nodige sturing geven. Er zijn regels en oplossingsstrategieën nodig om op terug te kunnen vallen. De meeste kinderen hebben immers nood aan structuur, herhaling. 

Durf soms anders denken en doen, ‘averechts’ zoals het evangelie. Niet meelopen met de meerderheid… Voor verschillende kinderen is het nog moeilijk om in de klas- en teamgeest zichzelf te zijn. Knap hoe kinderen dit gaandeweg toch leren. Elk kind dient zijn eigenheid te bewaren en kritisch te kijken naar de wereld rondom. Durf opkomen voor jezelf.

Uitgroeiend tot zelfstandige kinderen met verantwoordelijkheidszin

 

We willen graag dat onze kinderen als zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen in het leven zullen staan. We maken allemaal deel uit van de wereld. Het is dan ook belangrijk verantwoordelijkheid op te nemen voor je daden, je leerproces, je eigen materiaal en dat van anderen. Dit moet een natuurlijke reflex zijn. De verandering start bij het individu. ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Het leven is samenwerken- en leven met anderen, rekening houden met en leren van elkaar. Leren opkomen voor je eigen mening, openstaan voor andere meningen en daar respect voor hebben, zijn dan ook belangrijke vaardigheden om te kunnen functioneren in groep. Op een open en respectvolle manier in dialoog gaan met elkaar en daarbij het anders-zijn respecteren.

Niet alles loopt altijd zoals we zelf willen. Het leven gaat gepaard met vallen en opstaan. We moedigen onze kinderen aan om door te gaan, ook als het al eens moeilijk gaat. Ze leren dat ze fouten mogen maken en dat ze daarna opnieuw mogen beginnen. We reiken ze andere wegen aan zodat ze door een andere bril kunnen kijken om toch tot een oplossing te komen. Doorzettingsvermogen is belangrijk om een taak te kunnen volbrengen, naar een doel toe te werken. Om iets te kunnen bereiken. Het leven valt niet in je schoot, zonder inspanning kom je nergens. Daarbij is het van belang om de nodige discipline aan de dag te leggen om taken, opdrachten,…  tot een goed einde te brengen. Een doel voor ogen hebben en met een kritische blik jezelf evalueren, zorgt ervoor dat je er gedisciplineerd naartoe kan werken.

Geloven in jezelf en je eigen leer-kracht is half gewonnen. Wie zelfzeker is en gelooft in zichzelf staat steviger in het leven, durft dingen aanpakken, komt makkelijker tot leren en voelt zich gelukkiger. Elke dag een nieuwe kans nemen, doet je positief in het leven staan en groeien. Veerkracht maakt je sterker. Het is belangrijk om jezelf te ontdekken en zoveel mogelijk trouw te blijven aan je ‘unieke ik’. Door jezelf en je grenzen te ontdekken, leg je groeikansen bloot. 

Bovenal vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier hebben, kunnen genieten van het leven. Dat ze openstaan voor alles, de medemensen, de wereld. Oog hebben voor alle dingen en zich kunnen verwonderen. Dit nodigt de kinderen uit om zelf te onderzoeken en te leren. Het schept plezier, dat je kan delen met elkaar.

Elke mens gaat zijn persoonlijke weg in het leven.
Door allerlei gebeurtenissen en ontmoetingen…
word je ‘aangesproken’ om iemand te worden.
De ervaringen die kinderen opdoen in school,
van de klasgenoten, de m
anier van lesgeven
van de leerkrachten,… hebben een invloed
op het verdere leven van het kind.

Het leven is ons gegeven. We moeten terug leren stilvallen, leren genieten, want hier is vaak geen tijd meer voor in de drukte van vandaag. Leven is een gave, een geschenk, een uitdaging. Leven is een opgave om er iets moois van te maken, om anderen tot hun recht te laten komen, om zelf te groeien in verantwoordelijkheid.

Tot slot moeten onze kinderen bekwaam zijn om informatie te verwerken en hierdoor de nodige kennis te vergaren. Dit is de basis voor hun verdere leven, hun schoolloopbaan, hun (latere) job. Levenslang leren blijft belangrijk. Wij kunnen hen niet alles aanleren, maar wel de weg tonen hoe ze dat zelf kunnen. 

Jesaja 43, 4a Zo spreekt de Heer : Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je.
Als leerkracht ben ik de persoon die alle leerlingen zich goed, speciaal, uniek,… kan en wil laten voelen, zodat ze zich kunnen ontplooien tot de best mogelijke versie van zichzelf.

IV Leerkrachten met passie maken kinderen gelukkig en gelukkige kinderen ontwikkelen zich beter.

Moeilijke situaties hoeven nooit een eindpunt te zijn. Daar mag je op vertrouwen.
Bewaar altijd de hoop dat het anders kan. Ofwel dooft de PASSIE.

Gelukkig zijn is het mooiste wat er bestaat. Gelukkig zijn, maakt gelukkig. Het geluk van kinderen komt voor ons op de eerste plaats. We willen hen een goede basis meegeven. Een kind draagt nog heel veel mogelijkheden tot groei en tot ontwikkeling van talenten in zich. Het kan maar groeien als het zich goed voelt en graag gezien wordt. Wie zich gelukkig voelt, staat open om bij te leren. In onze school willen we dat de kinderen zich in een warme, positieve en krachtige leeromgeving kunnen ontwikkelen. We blijven streven naar ontwikkeling.

Sociale vaardigheden
Kringgesprekken
Onthaalmoment
Verjaardagmoment
Acties voor ‘geluk’
Kameleonpalet
Leerlingenraad
Kind van de week
Helpertjes
Positieve feedback
Teambuilding
Samenzijn
Dag van de leerkracht
Toeka
Complimentendag

Alles vertrekt van de leer-KRACHT, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Er is een grote inzet van enthousiaste leerkrachten voor het welzijn van de kinderen. Een kind heeft immers nog een toekomst voor zich. Een goede leerkracht is er op alle mogelijke manieren voor zijn of haar kinderen in de klas. Er wordt geluisterd naar de noden van de leerlingen en leerkrachten en daar wordt mee aan de slag gegaan. Samenwerking is belangrijk om kinderen zoveel mogelijk kansen te geven om te leren, om samen school te kunnen maken. Er is appreciatie ook voor wat je als leerkracht doet. Het welbevinden van klein én groot is een sterkte bij ons op school.

Echte liefde is genereus. Het houdt in dat je jezelf geeft, dat je met hart en ziel aanwezig bent bij de ander. Wat je aan anderen geeft, krijg je terug. Hoe meer jij ‘geeft’, hoe mooier het resultaat zal zijn.

 

V Levenslang leren in een wereld vol veranderingen.

Als leerkracht en als team is het belangrijk om mee te groeien met de veranderingen in de wereld. Durven vertrouwde manieren loslaten en zoeken naar mogelijkheden die passen bij de kinderen, de klasgroep, de school en daarop aansluiten. Dit wil zeggen dat we niet mogen vastroesten in gewoontes maar best openstaan voor andere ideeën, zelf op zoek gaan naar nieuwe ideeën ook. Alle kansen benutten om bijscholingen te volgen. We zijn nooit te oud om te leren. Zo blijven we up-to-date. Onderwijs evolueert immers snel. Er zijn steeds nieuwe uitdagingen waarrond we kunnen leren: andere onderwijsstijlen, nieuwe concepten, didactisch materiaal,… We ontdekken welke methodieken – verschillende manieren om dingen aan te brengen – goed bij onszelf en de groep passen. Hoe we best te werk gaan, de leerstof opbouwen. Welke materialen daarbij belangrijk zijn om de doelen te bereiken en een leerrijke omgeving te creëren. Leermiddelen zijn daarbij nodig, zowel schools materiaal als materiaal uit de leefwereld van de kinderen. Alles wat we gebruiken om kinderen te prikkelen, ‘het leren’ aantrekkelijk te maken. Door ons aanbod kunnen we doelgericht werken, naar de leerplandoelen en de eindtermen toe. We werken samen naar een eindresultaat, in verschillende fases. Bij elke les houden we de kern in ons achterhoofd, werken we op een efficiënte, leuke manier naar het doel toe, zodat dit ook blijft hangen bij de kinderen. Op die manier vormen we een professioneel team dat weet waar we mee bezig zijn, openstaat voor anderen, kan samenwerken en ook bereid is tot bijsturingen. We leren van en met elkaar, doorheen de verschillen en gelijkenissen tussen de leerkrachten en de talenten in het team. 

Een bijzondere uitdaging is dat we werken met het leerplan ‘Zin in leren, Zin in leven’ (ZiLL). Het is actueel, aangepast aan de huidige noden, op basis van kennis opgedaan in de afgelopen jaren. We kunnen er geïntegreerd mee werken. Het zorgt ervoor dat we alle competenties en domeinen aan bod laten komen en combineren, dat we doelgericht werken aan de ontwikkeling van onze kinderen. Het biedt ons een stappenplan waardoor kinderen op het juiste moment met de juiste inhoud in contact komen. Een focus op wat relevant is. Een houvast en leidraad voor de leerkracht.

Hoe versterkt dit het leren van het kind? Wat doet dat met een kind?

Een stapsgewijze opbouw in het leerproces daagt kinderen uit om te blijven leren. Als we de juiste manier vinden om kinderen iets bij te brengen, leren ze makkelijker. Exploreren, experimenteren, al doende leert men. De betrokkenheid verhoogt, ze blijven gemotiveerd. Het biedt ondersteuning naar inzicht en verheldering, maakt inhoud concreet. Als we op een leuke manier met de kinderen werken, worden ze leergieriger en willen ze steeds meer. Het is de juiste basis om verder te gaan met nieuwe leerstof. Als iedereen op dezelfde golflengte zit, zal dit het leren van het kind bevorderen. Een professioneel team is mee met de tijd, waardoor we beter kunnen inspelen op de leefwereld van de kinderen. Kinderen voelen het aan als je als leerkracht een professioneel team rondom je hebt. Ze voelen de professionaliteit en plukken daar de vruchten van. Ze gaan veel kunnen bijleren, de leerkansen verhogen. Ze verwerven de nodige basis om door te groeien naar een volgend jaar. We kunnen daarbij terugvallen op een goed uitgewerkt zorgbeleid. We hebben aandacht voor elk uniek kind, ontdekken de noden en behoeften en gaan daarmee aan de slag. We begeleiden kinderen individueel, in kleine groep, met zorg naar onder én boven. We bieden hulp op alle domeinen om het welzijn van de leerlingen te bevorderen, om elk kind tot groei te brengen. Het kind gelooft meer in eigen kunnen en krijgt een positief zelfbeeld. Een kind wordt er beter van.

Mensen zijn niet af, niet heel. We zijn onvolmaakt en begrensd. Het is soms belangrijk grenzen te aanvaarden en ermee te leren leven. Niemand is perfect alhoewel dit van elkaar soms wel verwacht wordt. Het is belangrijk om jezelf en de andere te aanvaarden zoals die is. Kinderen leren  hun grenzen verleggen en accepteren dat ze niet in alles goed kunnen zijn. 

Wanneer je je best doet, mag je tevreden zijn.

VI Christelijke inspiratie kleurt onze school in al zijn aspecten

Met waardering en respect voor elkaar

Op basis van onze opvoedingsproject mag onze school een katholieke school genoemd worden. Dat betekent niet dat alle kinderen van katholieke afkomst of achtergrond zijn, integendeel. Iedereen is welkom. We vinden het een meerwaarde dat kinderen leren omgaan met de diversiteit en vragen dat ze openstaan voor het katholieke geloof én elkaars religie. Alle kinderen volgen de katholieke godsdienstlessen. We willen dat zij Jezus en verhalen uit de bijbel leren kennen. De verhalen vormen immers de kern van waaruit we willen werken, leven en omgaan met elkaar. De kinderen vinden het fijn om de verhalen te horen. We proberen met elkaar te leven volgens het evangelie en het voor te leven aan onze kinderen, op te voeden naar waarden en normen, hen symbool- en waardengevoelig te maken. Zo werken we aan de ‘binnenkant’, de ‘ziel’ van opvoeding en onderwijs.

Johannes 13, 35 Jezus zei : ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen  zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
Ik geloof dat wanneer wij als leerkrachten een liefdevol voorbeeld geven, onze leerlingen ons daarin zullen volgen.

Kameleonpalet
Koffiestop
Broederlijk Delen
Soep op de stoep
Welzijnszorg
Pamperinzamelactie-St. Vincentius
Kruisbeeld
Mariabeeld
Bijbel
Bijbelse prenten
Kring kerkelijk jaar
Palmtakje
Kruisweg in de kerk
Kruisteken
Gebedje ’s morgens, voor het eten
Ochtendritueel
Kaarsje branden
Liedje zingen
Formulegebeden: Onze Vader,
Weesgegroet
Kringgesprekken
Jaarlijkse processie parochie
Bezoek kapelletje
Startviering
Kerstviering
Paasviering, lenteviering kleuters
Einde schooljaarviering
Bezinning voor personeelsvergadering

We verwachten dat al wie kiest voor onze school, ons christelijk geïnspireerd opvoedingsproject mee ondersteunt. Ook onze leerkrachten zijn heel verschillend en niet allen op dezelfde manier gelovig. Maar wel dragen zij elk op eigen wijze het project van onze school, geven er mee vorm aan en dragen het uit. De leden van de pastorale werkgroep zetten allerlei solidariteitsacties op poten. We hebben bijzondere aandacht voor armoede en onrecht, binnen en buiten de school. 

We willen dat onze kinderen op een andere manier naar de werkelijkheid kijken, met openheid voor wat ons overstijgt, voor wat gelovigen ‘God’ noemen. Dagdagelijkse dingen zetten we in de kijker en gaan er met elkaar over in gesprek, niet alleen in godsdienstlessen maar ook op andere momenten. Ook andere godsdiensten komen daarbij aan bod. 

Religieuze symbolen vanuit de christelijke traditie krijgen een zichtbare plaats op school. Zo worden kinderen hiermee vertrouwd. Door verhalen kunnen ze  op het spoor komen van de achterliggende betekenis ervan. Het vraagt dat wij als leerkrachten onszelf er ook in verdiepen. 

Er is ruimte en tijd voor religieuze vieringen, om met de kinderen te bidden en te danken. We vieren mee met de christelijke feesten en tijden. We kiezen vooral voor vieringen in vrijere vorm, door de leerkrachten en leerlingen zelf verzorgd. Daarbij worden Bijbelverhalen verteld of uitgebeeld. Het zijn mooie, sfeervolle momenten van samen vieren in de kerk. Alle kinderen nemen deel aan deze vieringen. Andersgelovigen worden niet verplicht om deel te nemen aan de christelijke rituelen, wél om respectvol aanwezig te zijn. Ze worden uitgenodigd om het op hun eigen manier stil te maken of te bidden. 

Van oudsher hebben we een sterke band met de plaatselijke parochiegemeenschap. Info van de school krijgt een plaats in het parochieblad zodat alle parochianen op de hoogte blijven van het leven op onze school. Er is een goede samenwerking met de liturgische werkgroep, vooral voor de gezinsvieringen en de voorbereiding van de Eerste Communie- en Vormselvieringen.

Over alle verschillen heen zijn alle mensen gelijk en even-waardig, als kinderen van eenzelfde Vader, als broers en zussen. Dit zegt wat de kern van de Blijde Boodschap is.

i.s.m. Pedagogische Begeleiding Regio Hasselt, Inspectie-Begeleiding RKG bisdom Hasselt en Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Dienst Identiteit en kwaliteit