Opvoedingsproject

In Vrije basisschool De Kameleon...

“Een” school is een levenloos gebouw.
Onze school, Basisschool De Kameleon, is een dynamische gemeenschap van personeel, kinderen, ouders, bestuur en andere participanten.
Onze basisschool behoort tot het katholieke net.
Ons team wil op een professionele en enthousiaste manier, hartelijk, geduldig en dienstbaar de kinderen die ons worden toevertrouwd mee begeleiden in hun groei naar zelfstandige, geëngageerde, gelukkige volwassenen.
Daartoe vormen wij tegelijk een leer-, een leef- en een geloofsgemeenschap.

Een leergemeenschap

Als leergemeenschap heeft onze school aandacht voor de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van ieder kind :

 • het verstandelijke,
 • het socio-emotionele
 • het handelende bezig zijn door creatieve, motorische, sportieve en technologische vaardigheden

In deze brede algemene vorming hebben we speciale aandacht voor de attitudevorming :

 • zelfdiscipline
 • doorzettingsvermogen
 • concentratie
 • nauwkeurigheid
 • zorg
 • wellevendheid
 • stiptheid

De doelstellingen van deze vorming realiseren we:

1. Door het kind centraal te stellen
In heel ons aanbod aan vorming en begeleiding stellen we het kind steeds op de eerste plaats.
Door onze zorgbreedte zo groot mogelijk te maken trachten we ieder kind maximale ontplooiingskansen te geven. Zowel het leer- of ontwikkelingsbedreigde als het zeer begaafde kind krijgen extra aandacht. Hetzelfde geldt voor kinderen met sociale, emotionele of gedragsproblemen.
We stimuleren zelfwerkzaamheid en sociale redzaamheid.

2. Door het kind te confronteren met deskundige leerkrachten
Kenniselementen, vaardigheden en inzichten proberen we voortdurend op een degelijke manier aan te brengen:

 • door goed voorbereide lessen
 • met aangepast materiaal
 • met verantwoorde methodes
 • in leslokalen die uitnodigen tot creativiteit en zelfwerkzaamheid
 • door permanente vervolmaking en bijscholing van de directie en de leerkrachten
 • door samenwerking met en overleg tussen collega’s, schoolbegeleidende instanties en andere scholen.

3. Door verantwoorde leerstof aan te bieden
De leerstof die wij aanbieden beantwoordt aan de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.
Thema’s en problematieken die de kinderen buiten de school ontmoeten en die hun interesse wegdragen, worden in de mate van het mogelijke in het leerpakket geïntegreerd.
In bepaalde gevallen kan de leerstof projectmatig, vakoverschrijdend en zelfs klasdoorbrekend worden aangebracht.
Er wordt rekening gehouden met ieders individuele mogelijkheden. Toch streeft de school ernaar dat elk kind de vooropgestelde ontwikkelingsdoelen en eindtermen bereikt.
Op een aantal domeinen is het leren verwerven en structureren van informatie belangrijker dan de parate kennis ervan.
Daarenboven hecht onze school uitermate veel belang aan studiebegeleiding en studietraining.

4. Door onze kleuterschool te zien als een onmisbare en volwaardige opstap in de lagere school
Voor heel wat kleuters is de kleuterschool de eerste grote stap, weg uit de geborgenheid van het gezin.
De kleuterschool komt tegemoet aan de fundamentele behoeften van het kind. Door een koesterende opvang krijgt een kleuter zelfvertrouwen, leert hij zelfstandig werken, ontwikkelt hij zijn durf en zijn kunnen. Hij wordt relatiebekwamer door “samen te zijn” en “samen te doen”.
“Spelend leren” is aan de orde. Onze kleuterleid(st)ers gaan uit van de mogelijkheden en de behoeften die de kinderen hebben.
De veelheid aan ervaringen op kleuterleeftijd is van grote waarde voor de verdere vorming van het kind.
Met het oog op een soepele overgang van kleuter- naar lager onderwijs vinden jaarlijks een aantal integratieactiviteiten plaats en is er daarenboven geregeld overleg tussen de kleuterleid(st)ers en de leerkrachten van het eerste leerjaar.

Een leefgemeenschap

In onze school streven we naar goede relaties met alle participanten.
1. Naar de kinderen toe betekent dit dat leren ook een sociaal gebeuren is. Onze school wil een oefenplaats zijn voor samen-denken, samen-doen en samen-zijn.
We trachten een klimaat te creëren :

 • waarin kinderen zich thuis voelen,
 • waar ze zich geborgen, bemind en veilig weten,
 • waar kinderen en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan,
 • waar ze beluisterd worden,
 • waar ze positief gestimuleerd worden in hun mogelijkheden,
 • waar niet geruzied of gepest wordt, maar
 • waar ze met anderen leren samenwerken en samenleven in vriendschap en samenhorigheid,
 • waar ze zich – in persoonlijk en algemeen belang – leren schikken naar schoolregels,
 • waar ze voorbereid worden op het leven in een snel evoluerende maatschappij.

Daarenboven leert onze school de kinderen op een kritische manier in het leven te staan en een duidelijk standpunt in te nemen tegen een aantal maatschappijdegraderende en decadente fenomenen als fysieke of psychische geweldpleging, vandalisme, drugs, TV-verslaving, enz.

2. Naar de ouders toe betekent dit dat de school streeft naar een openhartige maar tactvolle communicatie. De school wil, in de mate van het mogelijke, openstaan voor hun positieve inbreng, hun suggesties en hun verwachtingen. Ze wil de ouders beschouwen als volwaardige gesprekspartners in oudervereniging en participatieraad.

3. Naar de leerkrachten en de directie toe betekent dit dat er op een professionele manier en in een vriendschappelijke sfeer wordt samengewerkt, dat men elkaars werk en inzet positief bekijkt, dat er goede contacten worden onderhouden tussen kleuter- en lager onderwijs, dat iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken en dat het team waar nodig en waar mogelijk een duidelijke teamspirit uitstraalt.

4. Naar de andere participanten toe: (Schoolbestuur, secretariaatspersoneel, participatieraad, CLB, logopediste, inspectie, begeleiding, …) betekent dit dat ieders verantwoordelijkheid, inbreng en deskundigheid wordt gerespecteerd als bijdrage tot de optimalisering van het schoolleven.
Er wordt gerekend op een wederzijds engagement naar elkaars activiteiten.
Met een samenwerkingscode (schoolreglement en reglement van inwendige orde) willen we op een positieve manier de rechten en de plichten van elke deelnemer aan het schoolgebeuren waarborgen.

Een geloofsgemeenschap

1. Het geloof voor te leven
Onze school is een katholieke basisschool waar de beleving van christelijke waarden fundamenteel is.

 • De christelijke waarden zijn :
 • dankbaarheid,
 • eerlijkheid,
 • eerbied,
 • vergevingsgezindheid,
 • liefde,
 • gelijkwaardigheid,
 • dienstbaarheid.

Door onze houding en het spontaan gebruik van een gelovige taal, willen we voor onze kinderen een voorbeeldfunctie vervullen.

2. Het geloof door te geven
Voor de catecheselessen houdt de school zich aan de richtlijnen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.
Ook buiten de lessen catechese wordt een sfeer gecreëerd waarin de kinderen samen met de leerkracht tot gebed en bezinning kunnen komen.
Zo trachten wij de christelijke geloofsvisie ook vakoverschrijdend te beleven en aan te brengen.
3. Het geloof om te zetten in concrete daden

Elk jaar werkt de school samen met de parochie en de ouders aan het eerste-communie-project.
Om de band met de parochiegemeenschap te versterken, worden de leerkrachten en de kinderen uitgenodigd de school- en gezinsvieringen en de jaarlijkse processie zinvol mee te beleven.
De school wil de kinderen ook helpen om een wereldwijde solidariteit met anderen te beleven.
Door concreet mee te werken aan allerlei projecten doorheen het jaar willen we :

 • de kinderen gevoelig maken voor de noden van kansarmen,
 • hen confronteren met de situaties in de derde en de vierde wereld,
 • hen leren openstaan en respect hebben voor het anders- zijn van migranten, gehandicapten, mensen met een andere levensbeschouwing.

Tot slot nog dit :

De perfectie is niet van deze wereld. Het streven naar perfectie echter wel. Dit betekent dat het onze permanente zorg is de kwaliteit van onze school hoog te houden en waar nodig nog te verbeteren.
Dit kan alleen maar door eerlijke inzet, door kritische reflectie en door gerichte bijscholing.
Uit deze identiteitsverklaring vloeien voort :

 • een samenwerkingscode
 • een jaarlijks schoolwerkplan
 • een jaarlijks nascholingsplan
 • een jaarlijkse evaluatie